Page 32 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
28
Araş rma ve Geliş rme
Gerek sanayi kuruluşlarının analiz hizmetleri gerekse bireysel (akademik ya da girişimci) araş rmacıların
maliye yüksek laboratuvar altyapısı ih yacını karşılamak bunun yanında farklı disiplinlerden
araş rmacıların ortak araş rma konularında proje üretebilecekleri bir ortam oluşturmak amacı ile
kurulan İLTEK, periyodik olarak bilgilendirme toplan ları yapmakta, birimlere seminerler vermekte ve
Konya TEKNOKENT ile ortak olarak TÜBITAK proje çağrıları kapsamında proje hazırlama konusunda
danışmanlık yapmaktadır.
Araş rma faaliyetlerinin disiplinler arası ve çok yönlü yürütülmesi adına, koordinasyonu Konya
TEKNOKENT tara ndan sağlanan Sağlık Çalışma Grubu, Bor Çalışma Grubu, Uluslararası Proje Çalışma
Grubu ve Patent Çalışma Grupları kurulmuş, bu gruplar bünyesinde yapılan çalışmaların çık ları
endüstriyel uygulamaya geçirilmiş r. Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Araş rma ve Uygulama Merkezi,
Selçuk Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan
protokolle Konya Organize Sanayi Bölgesi içinde tesis edilmiş r. Merkez, meyvelerin ve bitkilerin
işlenerek katma değeri yüksek gıda, ilaç, besin takviyesi, kozme k ve dermokozme k gibi ürünler haline
dönüştürülmesi aşamasında, Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu'nun (TİTCK) düzenlemelerine, GAP ve GMP normlarına uygun olarak
kurulmuştur. Merkez bünyesinde test ve analiz metotlarının belirlenmesi ve validasyon hizmetleri, GMP,
GAP, EMA, FDA, TİK ve EP normlarına uygun olacak şekilde yürütülmektedir.
Selçuk Üniversitesi'nde disiplinler arası araş rma faaliyetlerini yürüten birimlerde yıllık faaliyet raporları
ile araş rma çık ları değerlendirilmekte, çalışmalar teşvik edilmekte ve proje desteklerine öncelik
verilmektedir.
Selçuk Üniversitesi araş rma stratejilerini yerel düzeyde, Konya Sanayi Odası Konya Ticaret Odası, Konya
Ticaret Borsası, Konya Ziraat Odası; bölgesel düzeydeMevlana Kalkınma Ajansı, KOP veÜNİKOP Kalkınma
Planları; ulusal düzeyde ise Türkiye'nin 2023 Vizyonu, TÜBİTAK öncelikli alanları ve diğer ilgili kurumları
ile is şare sonucu yerel ve bölge stratejisi olarak belirlemekte, öncelikli konularla ilgili çağrılı
araş rmaları teşvik etmektedir. Bu açıdan Selçuk Üniversitesi araş rma ve geliş rme stratejilerini yerel,
bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu olacak şekilde planlamakta ve yürütmektedir. Bu
çalışmalar, Selçuk Üniversitesi'nin 2014-2018 Stratejik Planı'nda paydaş ka lımlı modelle detaylı bir
biçimde açıklanmış r.
Selçuk Üniversitesi'nde yürütülen araş rmaların, ekonomik ve sosyo-kültürel katkısının olması, proje
değerlendirilmesinde öncelikli kriterler arasında yer almaktadır.
Bu bağlamda araş rmaların bölgesel/ulusal açıdan etkinliği güvence al na alınmaktadır. Üniversite
bölge ve ulusal kaynakların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi sağlanmaya çalışılmış, bu
bağlamda yapılan ve katma değeri yüksek çalışmalar örnek çalışmalar olarak sunulmaktadır.