Page 31 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
27
Araş rma ve Geliş rme
Selçuk Üniversitesi lisansüstü öğrencileri tara ndan ens tüler aracılığı ile sunulan projelere öncelik
vermekte, araş rma geliş rme faaliyetlerine BAP Koordinatörlüğü aracılığı ile desteğini sürdürmektedir.
TÜBİTAK'ın belirlemiş olduğu 17 uygulayıcı kuruluştan biri olan Selçuk TTO tara ndan lisans, yüksek
lisans, doktora seviyelerinde öğrenciler ile araş rmacılara yönelik iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve
yapılacak olan araş rmaların desteklenmesi amacıyla uygulanmakta olan BİGG Selçuk TTO 2015'ten beri
devam etmektedir. Ayrıca mühendislik fakültesi öğrencilerinin lisans bi rme projelerinin sunulduğu
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı'nda projesi sunulan öğrencilerin BİGG Selçuk TTO
programına yönlendirilmesi ile proje fikirlerinin TÜBİTAK tara ndan desteklenerek cari değere
dönüşmesi sağlanmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Selçuk TTO arasında yürütülen bir
çalışmada lisans son sınıf öğrencilerinin bi rme tezleri iş fikri olma ve patentlenme açısından incelenmiş,
öğrencilere uzmanlar tara ndan 9 saatlik interak f girişimcilik dersleri verilerek, meslek öncesi
mo vasyonları ar rılmış r.
SelçukÜniversitesi, TÜBİTAK, SAN-TEZ, TAGEM, Avrupa Birliği vb. kurumlarca desteklenen projelere%10
oranında ilave destek vermektedir. Bu projelerin sonunda bir raporla projenin nihai raporunu almaktadır.
Al aylık dilimler halinde ara rapor alınarak projenin devamlılığına/sonlandırılmasına karar
verilmektedir. BAP Koordinatörlüğü, İLTEK ve kurumdaki diğer bireysel araş rmacıların faaliyetlerinden
çıkan sonuçlar içinde carileşebilecek ürün potansiyeline sahip olanlar, Konya TEKNOKENT aracılığı ile
gerek sanayi kuruluşlarından ortak bulunması gerekse Konya TEKNOKENT bünyesinde KOBİ niteliğindeki
firmaların kurulması konularında desteklenmektedir. Bunun yanında Konya TEKNOKENT, TÜBİTAK
programları dâhilinde uygun proje çağrılarına araş rmacıları yönlendirerek faaliyetlerin olgunlaşması ve
ürüne dönüşebilmesi konularında rehberlik etmektedir.
Araş rmacıların ve öğrencilerin TÜBİTAK ve bakanlıklar bünyesinde verilen hibe desteklere
gerçekleş rilen projeleri ile yönlendirilmesi, araş rmacıların sanayici ile buluşturulması, kümelenme
çalışmaları ve çalışma grup faaliyetleri desteklenmektedir. Selçuk TTO, TÜBİTAK 1601 kapsamında
Pamukkale Üniversitesi ve Elazığ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofislerine REHBER TTO olarak hizmet
vermektedir. Bu projenin kapsamının doğal bir sonucu olarak söz konusu üniversitelerdeki
araş rmacılarla Selçuk Üniversitesi bünyesindeki araş rmacılar arasında da eşleş rmeler yapılmakta ve
araş rma faaliyetleri yürütülmektedir. Diğer yandan Konya TEKNOKENT A.Ş.'nin ortakları arasında Konya
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü de
bulunmaktadır. Bu kapsamda üniversitemizle anılan ortakların taleplerine yönelik araş rma faaliyetleri,
SelçukÜniversitesi koordinasyonunda yürütülmektedir.
Selçuk Üniversitesi’ndeki bilimsel ve teknolojik araş rmalara hizmet vermek, disiplinler arası proje
üretme ilişkilerini geliş rmek, üniversitedeki Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonu ve bütünlüğünü
sağlamak ve teşvik etmek amacıyla İLTEK kurulmuştur.