Page 30 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Ç. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Araş rma Stratejisi veHedefleri
Selçuk Üniversitesi'nin araş rma stratejisi, hedefleri ve bu hedefleri gerçekleş recek birimler Selçuk
Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı'nda belirlenmiş r.
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
26
Selçuk Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planında belirlenen araş rma ve geliş rme stratejisinin amacı
“araş rma kaynaklarını etkin kullanmak ve araş rma kalitesini yükseltmek r”. Stratejik hedef ise
“bilimsel yayın, yayın (a f) ve proje sayısı ve niteliğini ar rmak” ve “teknoloji üretmek transfer etmek r”.
Bu strateji ve hedefler Selçuk Üniversitesi stratejik yol haritası arama konferansı, paydaş memnuniyet
anke sonuçları, TÜBİTAK'ın belirlediği öncelikli alanlar ve Türkiye 2023 vizyonu doğrultusunda
belirlenmiş r. TÜBİTAK 1000 Üniversitelerin Araş rma ve Geliş rme Potansiyelinin Ar rılmasına Yönelik
Destek Programı kapsamında Selçuk Üniversitesi, Araş rma ve Geliş rme Strateji Belgesi'ndeki
“Nanoteknoloji Araş rmaları” ve “Aygıt Fizigi ve Yarıiletken Teknolojileri” alanları öncelikli alan olarak
desteklenmiş, bu alanlara yönelik Ar-Ge Strateji Belgesi” hazırlanmasına ve uygulamaya geçirilmesine
BilimTeknoloji Yüksek Kurulu' nun (BTYK) 29. toplan sında karar verilmiş r.
Strateji ve hedeflerin belirlenmesi dört yıllık planlar dâhilinde, gözden geçirilme ve değerlendirilmesi ise
yıllık yapılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi'nin araş rma ve geliş rme stratejisi, bölge, ülke ve uluslararası boyutlu bir bakış
açısıyla değerlendirilerek üniversite altyapısı ve araş rma faaliyetleri ve bölgesel sanayi kuruluşlarının
talepleri ile TÜBİTAK'ın ve ilgili Bakanlıkların belirlediği öncelikli alanlar da dikkate alınarak bütünsel bir
yaklaşımla çok boyutlu olarak değerlendirilmekte ve belirlenmektedir.
Selçuk Üniversitesi'nde temel araş rma ve uygulamalı araş rma faaliyetlerini etkin bir biçimde
desteklemek amacıyla, üniversite birimlerinde yer alan 341 araş rma ve uygulama laboratuvarının
teknolojik gelişmeler doğrultusunda modernizasyonunun yapılmakta, öğre m elemanlarına proje
hazırlama, yürütme ve değerlendirme konularında destek ve teşvikler verilmektedir. Bununla birlikte
üniversite bünyesinde yer alan 34 araş rma ve uygulama merkezi, Konya TEKNOKENT, Selçuk TTO, İLTEK
ve InnoPark gibi doğrudan araş rma ve geliş rme faaliyetlerine odaklanmış paydaşlarımız da temel ve
uygulamalı araş rmalar konusunda eşit düzeyde katkı sağlamaktadır.
Bölge, ülke ve dünya bazında düşünülerek, TÜBİTAK öncelikli alanları da değerlendirilerek Selçuk
Üniversitesi öncelikli alanlarını belirlemektedir. Üniversite bütçesi çerçevesinde tema k alanlarda
belirlenen öncelikli alan projeleri öncelikli olarak desteklenmektedir.
Bunun yanı sıra TÜBİTAK 1000 programı kapsamında Selçuk Üniversitesi, Nanoteknoloji Araş rmaları ve
Aygıt Fiziği ve Yarı İletken Teknolojisi alanlarında öncelikli üniversiteler arasına alınmış r. Enerji ve
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Makina, Biyoteknoloji, Gıda-Tarım gibi öncelikli alanlarda da araş rma ve
geliş rme faaliyetleri yürütülmektedir.