Page 3 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

İÇİNDEKİLER
A.
KURUM HAKKINDA BİLGİLER
...............................................................................................................1
İle şim Bilgileri ..........................................................................................................................................1
Tarihsel Gelişim..........................................................................................................................................1
Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Hedefler .............................................................................................2
Eği m Öğre m Hizme Sunan Birimler .....................................................................................................3
Araş rma Faaliye nin Yürütüldüğü Birimler..............................................................................................3
B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ ...........................................................................................................5
C. EĞİTİM-ÖĞRETİM.........................................................................................................................11
Programların Tasarımı ve Onayı ...............................................................................................................11
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme ........................................................................12
Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Ser fikalandırma.................................................................15
Eği m-Öğre m Kadrosu ..........................................................................................................................17
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler ......................................................................................20
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi ...................................................................................24
Ç. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME .........................................................................................................26
Araş rma Stratejisi ve Hedefleri ..............................................................................................................26
Araş rma Kaynakları................................................................................................................................29
Araş rma Kadrosu ...................................................................................................................................31
Araş rma Performansının İzlenmesi ve İyileş rilmesi .............................................................................32
D. YÖNETİM SİSTEMİ........................................................................................................................34
Yöne m ve İdari Birimlerin Yapısı ............................................................................................................34
Kaynakların Yöne mi ...............................................................................................................................35
Bilgi Yöne m Sistemi................................................................................................................................39
Kullanılan Bilgi Yöne m Sistemi ...............................................................................................................42
Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi ................................................................................43
Kamuoyunu Bilgilendirme .......................................................................................................................44
Yöne min Etkinliği ve Hesap Verebilirliği.................................................................................................44
E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ........................................................................................................45