Page 29 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
25
Eği m ve Öğre m
Kurullar bu çalışmaları yaparken, derslerdeki başarı düzeyini, öğrenci değerlendirmelerini ve dış
paydaşların görüşlerini dikkate almaktadır. Programın eği m amaçlarını belirlerken sürece ka lım
gösteren iç ve dış paydaşların programların yürütülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı
konusundaki değerlendirme süreçleri de dikkate alınmaktadır.
Özellikle mezun öğrencilere yönelik uygulanan anketler ve diğer dış paydaşlara yönelik anketlerin
sonuçları izleme ve değerlendirme açısından önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır. Akredite olmuş
programlar bünyesinde sistema k olarak yürütülen bu çalışmaların tüm programları kapsayacak şekilde
hayata geçirilmesi konusunda iyileş rme çalışmaları devametmektedir.
Üniversite bünyesinde tüm programlar Bologna Süreci çalışmaları kapsamında eği m amaçlarını ve
müfreda a yer alan her bir dersin öğrenme çık larını ve bu çık ların program çık larıyla olan ilişkisini
belirlemişlerdir. Tüm bu süreçler TYYÇ ve Bologna Süreci'nin diğer araçlarını dikkate alarak
yürütülmüştür. Eği m ve öğre m, araş rma ve geliş rme, uygulama ve hizmet ve idari ve destek
süreçlerinin daha sistema k ve akredite olmuş programlardaki ilkelere benzer süreçlerle yürütülmesi
konusundaki iyileş rme çalışma devam etmektedir. Kurum bünyesinde bazı programlarda öğrencilere
uygulanan “Dönem Sonu Öğrenme Çık ları Anke ” ile öğrenme çık larına ulaşılıp ulaşılmadığı
değerlendirilmektedir. Bunun dışında tüm programlardaki akademik kurul ve komisyonların çalışmaları,
mezun takip sistemiyle mezunlardan elde edilen geri bildirimler, iç ve dış paydaşlara yönelik uygulanan
“Öğrenci Ders Anke , Öğre m Elemanı Anke , İşveren Anke , Mezun Anke , Staj Değerlendirme Anke
(öğrenci açısından), Staj Değerlendirme Anke (işveren açısından), Yabancı Dil Öğrenimini
DeğerlendirmeAnke ” gibi anketler süreci güvence al na almaya yönelik araçlardır.