Page 28 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
24
Eği m ve Öğre m
Programların Sürekli İzlenmesi veGüncellenmesi
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında
programlarını güncelleyerek hem program çık larının belirlenmesi hem de eği m-öğre m süreçlerinin
yürütülmesi sürecinde iç ve dış paydaşların daha ak f şekilde sürece ka lımlarını teşvik etmektedir.
Kurum bünyesinde özellikle akredite olmuş programların birikimi ve tecrübesi diğer programlara “iyi
örnek uygulama” olarak tanı lmış r. Öğrencilerin, mezunların ve diğer dış paydaşların sürece
ka lımlarını sağlayacak “Öğrenci Ders Anke , Öğre m Elemanı Anke , İşveren Anke , Mezun Anke ,
Staj Değerlendirme Anke (öğrenci açısından), Staj Değerlendirme Anke (işveren açısından), Yabancı
Dil Öğrenimini Değerlendirme Anke ” gibi araçlar tesis edilmiş r. Özellikle programların güncellenen
web sayfaları tüm paydaşların sürece ka lımı sağlayacak şekilde tasarlanmış r. Mezun bilgi formlarının
düzenlenmesi ve mezunların merkezi bir sistem aracılığıyla geri besleme sunmalarını sağlayacak alt yapı
çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Üniversite ve sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmalar, dış
paydaşların sürece ka lımını sağlayacak şekilde geliş rilmektedir.
Eği m-öğre m süreçlerine ve diğer hizmetlere yönelik gözden geçirme faaliyetleri programlar bazında
ilgili programlardaki kurullar/komisyonlar tara ndan yapılmaktadır. Akademik genel kurul, akademik
bölüm kurulu ve akademik anabilim kurulları çalışmalarını raporlamakta ve bu raporlar üniversite üst
yöne mi tara ndan değerlendirilmektedir. Her akademik dönemde en az bir defa olmak üzere ilgili
kurullar, süreçleri gözden geçirmektedir. Akredite olmuş programlar özelinde iç ve dış paydaşlarının
ka lımlarına imkân veren araçlara (öğrenci anketleri, mezun anketleri ve diğer paydaş görüşleri) benzer
şekilde tüm programların iç ve dış paydaşları sürece daha çok dâhil etmeleri konusunda iyileş rme
çalışmaları yürütülmektedir. Merkezi olarak belirlenecek kriterlerle iç ve dış paydaş görüşlerinin
ölçülmesine yönelik çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Gözden geçirme faaliyetlerinin sistema k olarak
yürütülmesi ve iç ve dış paydaşların karar verme sürecinde daha ak f rol almalarını sağlayacak şekilde
iyileş rme çalışmaları sürdürülmektedir.
Üniversite bünyesinde tüm programlar Bologna Süreci çalışmaları kapsamında web sayfalarından bilgi
paketlerini yayınlamışlardır. Programların bilgi paketlerini güncellemek konusunda gerekli alt yapı
hizmetleri sağlanmış r. Gözden geçirme faaliyetleri sonucunda elde edilen çık lar, iç ve dış paydaşların
değerlendirmeleri, eği m ve öğre m süreçlerinin yürütülmesi konusunda programlardaki ilgili kurullar
tara ndan dikkate alınmaktadır. Programlar sadece kendi bünyelerinde tesis edilmiş akademik kurulların
kendi inisiya fiyle değil, ulusal ve uluslararası “iyi uygulama örneklerini” de dikkate alacak şekilde, iç ve
dış paydaşların ka lımlarıyla güncelleme ve iyileş rme çalışmalarını sürdürmektedir. Bütün güncelleme
çalışmaları, yasal çerçevenin çizdiği sınırlar içinde ilgili birimler tara ndan güvence al na alınmaktadır.
Üniversite bünyesinde tüm programlar Bologna Süreci çalışmaları kapsamında program çık larını ve
eği m amaçlarını belirlemişlerdir. Müfreda n eği m amaçlarını gerçekleş rmeye yönelik olarak
yürütülmesi, gerek ği durumlarda iç ve dış paydaşların da ka lımıyla güncellenmesi programlardaki ilgili
kurulların yetkisindedir.