Page 27 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
23
Eği m ve Öğre m
Birimlerin engelli öğrencilerin sınavlarının yapılması konusunda, öğrencinin engellilik durumuna uygun
şekilde sınav ortamının hazırlanması ve gerekli durumlarda diğer öğrencilerden ayrı olarak, özel
görevlendirmelerle öğrencilerin sınavlara ka lımı sağlanmaktadır. Merkez kütüphanede engelli
öğrencilerin de yararlanacağı şekilde sesli kaynaklar ve video veri tabanı bulunmaktadır. Engelli
öğrencilere yönelik tümdüzenlemeler, onları dışlayacak ya da ayrı şekilde değerlendirilmesini önleyecek
şekilde hayata geçirilmektedir. Üniversitenin web sayfası ve birimlerin web sayfaları engelli öğrencilerin
kullanmalarına imkân sağlayacak şekilde tasarlanmış r. Kurum bünyesinde büyük oranda engelli
öğrencilerin kullanacağı lavabolar ve işaretli asansör hizmetleri de sağlanmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, uluslararası öğrencilerle ilgili olarak da gerekli düzenlemeleri yapmak konusunda
büyük bir hassasiyet ortaya koymaktadır. Kurum bünyesinde uluslararası öğrencilerin oryantasyon
süreçlerini kolaylaş racak bütün tedbirler alınmaktadır. Öğrencilere hem eği m süreçlerinde hem de
konaklama, uyum sorunları gibi konularda da yardımcı olmak hedeflenmektedir. Bu süreçte özellikle
Erasmus+ programları kapsamında üniversiteye gelen öğrencilere yönelik hazırlanan “Erasmus Öğrenci
Anke ” ile öğrencilerin eği m-öğre m süreçlerinden, üniversite ile ilgili pek çok konudaki geri
bildirimleri değerlendirilmektedir. TÖMER kapsamında yürütülen çalışmalarla sadece dil eği mi değil,
Türkiye'ye ve üniversiteye hazırlık olarak değerlendirilebilecek kapsamlı faaliyetler sunulmaktadır.
Özellikle uluslararası öğrencilerin konaklamaları için Türkiye'de ilk ve tek olan “Erasmus House” 2011
yılından beri hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencilerin ilgili birimler nezdinde danışmanlık hizmetleri
almalarını sağlayacak görevlendirmeler yapılmakta ve koordinasyon sağlanmaktadır. Özellikle Erasmus+
Programlarıyla üniversiteye gelen öğrencilerin ders seçimlerini kolaylaş racak “havuz dersleri”
oluşturulmuş, öğrencinin seçeceği ders sayısı alterna fleri ar rılmış r.
Üniversite bünyesinde sunulan eği m-öğre m süreçlerine ve diğer hizmetlere yönelik etkinlik
analizinde kullanılan parametreler büyük ölçüde ilgili mevzuatlar tara ndan belirlenmiş r. Yürürlükteki
stratejik plan çerçevesinde belirlenen performans kriterleri, performans hedefi, stratejiler ve
performans göstergeleri de hizmetlerin kalitesi ve etkinliğini belirlemek açısından kullanılmaktadır. İç ve
dış paydaşlara uygulanan görüş anketlerinin sonuçları da bu süreçte hizmetlerinin etkinlik ve kalitesinin
değerlendirilmesi açısından kullanılmaktadır. Özellikle eği m-öğre m süreçleri açısından TYYÇ ile
uyumlu program çık ları ve Bologna Süreci çalışmalarıyla tamamlanmış program hedefleri
programlardaki ve birimlerdeki ilgili kurulların süreci güvence al na alması açısından önemli bir
göstergedir. Kurumbünyesinde akredite olmuş programlar, akreditasyon süreciyle hizmet ve desteklerin
etkinliğini güvence al na almaktadır. Eği m-öğre m süreçlerinin dışındaki hizmet ve destekler büyük
orandamevzuat çerçevesinde güvence al na alınmaktadır.