Page 25 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
21
Eği m ve Öğre m
Öğrencilerin eği m-öğre m süreçlerine ka lması, Bologna Süreci çalışmalarıyla “öğrenci merkezli”
eği m-öğre m yaklaşımın iyileş rilmesi büyük ölçüde sağlanmış r. Seçmeli ders sayısının hem birimler
hem de “havuz dersleri” kapsamında ar rılmasıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına yönelik
kendilerini geliş rme imkânları ar rılmış r. Akademik danışmanlık hizmetleri, sadece teknik süreçler
konusunda değil, öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamalarına yönelik yönlendirmeler de
içerecek şekilde yürütülmektedir. Staj ve işyeri eği mi gibi kurum dışı deneyim süreçlerinin daha
kurumsal araçlarla yönlendirilmesi konusunda Kariyer Planlama Takip Ofisi gibi yapılar tesis edilmiş,
birimlerdeki ilgili kurul ve komisyonların çalışmalarının etkinliği iyileş rilmiş r. Ulusal ve uluslararası
hareketliliğin önündeki temel engellerden biri olan ders/kredi sorunu AKTS kredi sisteminin tüm
üniversite çapında hayata geçirilmesiyle büyük oranda ortadan kaldırılmış r. Öğrenci topluluklarının
faaliyetlerine verilen destek ve sağlanan imkânlar geliş rilmiş r. Hem birimler bünyesinde hem de
öğrenci toplulukları eliyle kariyer toplan ları gibi faaliyetlerle iş dünyasının temsilcileriyle öğrencilerin
buluşmasını sağlayacak etkinlikler yürütülmektedir. SELÇUKSEM hem iç hem de dış paydaşlara hizmet
verecek faaliyetler düzenleyerek, öğrencilerin mesleki gelişimlerine yönelik destek sunmaktadır.
Üniversite bünyesinde tesis edilen Kariyer Planlama Merkezi aracılığıyla da profesyonel olarak
öğrencilerinmesleki gelişimve kariyer planlamasına yönelik destekler sağlanmaktadır.
Staj ve işyeri eği mi konusunda üniversite bünyesinde ilgili birimler, kurum dışı deneyim süreçleri
hakkında öğrencileri bilgilendirecek, koordine edecek kurul ve komisyonları tesis etmişlerdir. İlgili
komisyonlar süreçle ilgili ayrın lı bilgiler içeren (takvim, esaslar ve ilkeler) uygulama kılavuzlarını web
sayfalarından paylaşmaktadır. Yine ilgili birimlerde tesis edilen Kariyer Planlama Takip Ofisi
(h p://kpto.selcuk.edu.tr/) bünyesinde fakülte/bölüm öğre m elemanları birebir dış paydaşlarla
ile şime geçmektedir. İşyerleri ve fakülte arasında protokoller imzalanarak öğrenciler için faydalı olacak
kurum dışı firma/sektör/işyeri belirlenmesi ve sürecin etkin şekilde sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Mezunlara yönelik hayata geçirilecek otomasyon vasıtasıyla dış paydaşların da öğrencilere ulaşabileceği
bir alt yapı oluşturulmaktadır. Üniversite bünyesinde yer alan uygulama oteli ya da kurum işletmeleri
bünyesinde de yerleşke içi staj imkânları mevcu ur. Ayrıca Konya TEKNOKENT firmalarında da
öğrencilerin staj ve işyeri eği mi süreçlerini tamamlamaları sağlanmaktadır.
Üniversite bünyesinde profesyonel rehberlik ve sağlık hizmetleri gibi destek hizmetleri üniversite
yerleşkesinde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi
tara ndan sunulmaktadır. Üniversite yerleşkesi içinde ambulans bekleme noktası (112 birimi) da
bulunmaktadır. Birimlerin psikolojik rehberlik ya da sağlık hizme sunacak destek hizmetleri
bulunmamaktadır.