Page 24 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
20
Eği m ve Öğre m
Üniversite bünyesinde eği m-öğre m süreçlerinde yer alan akademik kadronun mesleki gelişimine
yönelik çalışmaların kurumsallaş rılması konusunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir. BAP
Koordinatörlüğü, SELÇUKSEM, atanma ve yükseltme kriterleri gibi düzenlemeler/araçlar nitelik
açısından eği m-öğre m kadrosunun güçlendirilmesine hizmet edecek şekilde tasarlanmış r. Bunun
dışında üniversitenin sahip olduğu eği m-öğre m ve araş rma süreçlerine ilişkin alt yapı imkânları ve
üniversite yerleşkesinin sahip olduğu sosyal imkânlar da kadronun sürdürülebilirliği açısından önemli bir
unsurdur. Kadronun nicelik olarak iyileş rilmesi ve öğrenci/öğre m elemanı oranının makul bir düzeyde
tutulabilmesi, üniversitenin kendi imkânlarından çok merkezi kurum ve kuruluşların uygulamalarıyla
iyileş rilebilecek bir konudur.
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik veDestekler
Selçuk Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olarak her düzeyde eği m-öğre m
süreçlerini yürütecek kapasite ve imkânlara büyük oranda sahip r. Üniversitenin eği m alanları (derslik,
sınıf, amfi, bilgisayar laboratuvarı ve diğer laboratuvar) kapasitesi, bilgi ve teknolojik kaynakları ve
merkezi kütüphaneye ait bütün verilerle ilgili ayrın lı bilgiler EK-A1'de sunulmaktadır. Öğrenme
ortamlarının çağın ih yaçlarına yanıt verecek şekilde yapılandırılması ve mevcut kaynakların daha etkin
şekilde kullanılması konusunda iyileş rmeler sürdürülmektedir.
Selçuk Üniversitesi, bilgi ve teknolojik kaynaklar açısından tüm paydaşların faydalanabileceği imkânlara
sahip r. Üniversite yerleşkesinde ULAKBİM ile yapılan altyapı hızlandırma çalışmalarıyla mevcut hız
1.300 Mbit/sn seviyesine çıkarılmış r. Tüm yerleşke ve merkez rektörlükte kablosuz alt yapı sistemi ak f
hale ge rilmiş r. Birimlerin ih yaç duyduğu programların Delphi, C#,Asp.Net, Php, Oracle veri tabanı
kullanılmaktadır. Ayrıca PACS sistemi, dikte programı, dijital arşiv, öğrenci programı, taşınır mal kayıt
programı, hastane bilgi yöne m sistemi gibi yazılımlar da bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde eği m
ve öğre m süreçlerinde de kullanılan ve ilgili birimler tara ndan işle len yazılımların ayrın lı dökümü
EK-C4'te sunulmaktadır. Kurum, eği m-öğre m süreçleri açısından uzaktan eği m programlarını
yürütebilecek teknik imkânlara sahip r. Öğrencilerin ve öğre m elemanlarının yerleşke dışından da
kütüphane ve veri tabanlarına ulaşmalarına imkân veren alt yapı yıllardır kullanılmaktadır. Yine IP etkin
programlar da uzaktan erişimle kullanılmaktadır. Akıllı tahta ya da bazı derslerde özel modern deney
setleri de kullanılmaktadır. Türkiye'nin en büyük bilgisayar merkezi öğrencilere hizmet vermekte ve bu
merkez bilgisayar destekli derslerin yürütülmesinde ak f olarak kullanılmaktadır. Üniversite bünyesinde
10.226 adet masa üstü, 1.550 adet taşınır bilgisayar vardır. Merkez kütüphane elektronik bilgi kaynakları
oldukça zengin bir içerik sunmaktadır. Bilgi teknolojileri konusunda ayrın lı veriler EK-C5'te
sunulmaktadır.