Page 23 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
19
Eği m ve Öğre m
Ders görevlendirmelerinde eği m-öğre m kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık
alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi programlardaki ilgili kurulların kararıyla yürütülmektedir. İlgili
öğre m elemanı ders açmak konusundaki talebini Bologna Süreci çalışmaları kapsamında standart
olarak hazırlanmış formlarla ilgili programdaki kurul ve komisyonlara sunmaktadır. Kurul/komisyon
gerekli değerlendirmeyi mümkün olan en üst düzeyde eği m-öğre m kadrosunun yetkinlikleri (çalışma
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlayacak şekilde yapmaktadır.
Programlardaki süreç tamamlandıktan sonra o programda ilgili yarıyılda açılacak derslerin hangi öğre m
elamanları tara ndan yürütüleceği programdaki kurulun önerisi üzerine ilgili birim yöne m kurulu
tara ndan belirlenmektedir. Üniversite bünyesinde bazı programlarda ilgili derse yetkilendirilmiş “ders
koordinatörleri” süreci yürütmektedir. Üst yöne m ya da birimlerdeki yöne m tamamen programların
taleplerini dikkate alarak süreci yürütmektedir.
Selçuk Üniversitesi bünyesinde eği m-öğre m süreçlerinde yer alan bütün öğre m elemanlarını
kapsayacak şekilde çeşitli araçlar hayata geçirilmektedir. Öğre m elemanlarının BAP Koordinatörlüğü
çerçevesinde ulusal ve uluslararası projelere ka lımları yayın, a f, proje ve konferans başlıklarında
desteklenmektedir. Desteklerle ilgili ayrın lı bilgi EK-C3'te sunulmaktadır. Akademik teşvik, çerçeve
yönetmeliğe bağlı olarak yürütülmekte ve Selçuk Üniversitesi’ndeki eği mve öğre mkadrosu bu alanda
oldukça önemli bir performans ortaya koymaktadır. Finansal desteklerin dışında mesleki gelişim ve
eği cilerin eği mi konusunda kurum bünyesinde ve birimler özelinde de çeşitli çalışmalar
yürütülmektedir. Selçuk Üniversitesi Sürekli Eği m Merkezi (SELÇUKSEM) aracılığıyla öğre m
elemanlarını da hitap eden çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Birimler/programlar bünyesinde çeşitli
konferans, panel, çalıştay ve eği m seminerleri organize edilmekte ve belirli durumlarda finansal olarak
da bu çalışmaları desteklemektedir. Atanma ve yükseltme kriterleri, eği m-öğre m kadrosununmesleki
gelişimlerini sürdürmelerine imkân sağlayacak şekilde tasarlanmış r. Kurumbünyesinde bazı birimlerde
özel destek, teşvik ve ödül mekanizmaları da kullanılmaktadır.
Kurum bünyesinde eği m-öğre m kadrosunun eğitsel performansını izlemeye yönelik olarak ders
değerlendirme anketleri bir gösterge olarak kul lanı lmaktadır. Öğre m üyelerinin ders
değerlendirmeden aldıkları puan atama yükseltme kriterlerinde bir değer olarak göz önünde
bulundurulmaktadır. Bir dönem uygulanan anketlerin geliş rilerek 2016-2017 akademik yılında
yenilenmesi konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Öğrenci otomasyon sistemi, eğitsel
performansları ölçecek şekilde yeniden yapılandırılmaktadır. Yükseköğre m Kurulu'nun çerçeve
yönetmeliğiyle uygulamaya geçirilen “akademik teşvik” sistemi de eği m-öğre m kadrosunun eğitsel
performansını yıllara göre karşılaş rmalı olarak izleyebilecek bir imkân olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca belirli kadrolarda yer alan öğre melemanlarının birimlere sundukları yıllık faaliyet raporları da bu
süreçte bir izleme aracı olarak kullanılmaktadır. BAP Koordinatörlüğü çerçevesinde yayın, a f, yurt içi ve
yurt dışı kongre ve diğer araş rma projeleri de ödüllendirilmektedir.