Page 22 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
18
Eği m ve Öğre m
Fakülteler bazında, özellikle bazı birimlerde öğre m elemanı/öğrenci sayısı oranında kontenjanların
merkezi kurumlar aracılığıyla belirleniyor olması nedeniyle sorun devam etmektedir. Üniversite
bünyesinde öğrenci/öğre m elemanı oranı 33/1 düzeyindedir. Öğrenci/öğre m elemanı oranının
iyileş rilmesi konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Öğre m elemanı kadrosunun ve öğrenci
kontenjanı sayısının merkezi kurumlar eliyle belirlenmesi ideal öğrenci/öğre m elemanı oranının
yakalanması konusunda önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Selçuk Üniversitesi 40 yılı aşkın tarihi ve kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış tecrübesiyle
eği m-öğre m kadrosunun işe alınması, atanması ve yüksel lmeleri ile ilgili süreçleri açık, tarafsız ve
şeffaf şekilde yürütmektedir. Temel hedef, eği m-öğre m kadrosunun sadece nicelik olarak değil nitelik
olarak da ar rılması olarak belirlenmiş r. Bu bağlamda eği m-öğre m kadrosunun işe alınması
sürecinde ulusal mevzua n çizdiği çerçeve ve yönetmeliklere göre, programların ih yaçları dikkate
alınmaktadır. Öğre m Üyesi Ye ş rme Programı gibi ya da Milli Eği m Bakanlığı'nın burs programı gibi
merkezi kurumlar tara ndan düzenlenen yerleş rmeler için de yine ilgili mevzuat çerçevesinde alımlar
gerçekleş rilmektedir.
Birimler düzeyinde birimlerin akademik personel ve kadro ih yaçları öncelikle programlardaki ilgili
kurullar tara ndan belirlenerek birim ve üniversite yöne mine ile lmektedir. “Tabandan tavana”
yaklaşımına uygun olarak, programların/birimlerin talepleri dikkate alınmaktadır. Daha sonra eği m-
öğre m kadrosunun işe alınması, atanması ve yüksel lmeleri ile ilgili süreçler üniversite yöne mi
tara ndan belirlenen “Öğre m Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Sınav Yönetmeliği” ve “Öğre m Üyeliği
Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma Ve Yükseltme Ölçütleri Ve Uygulama Esasları”, “Yükseköğre m Üst
Kuruluşları ile Yükseköğre m Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”
ve “2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi ile İs hdam Edilen Araş rma Görevlilerinin Fakülte Kadrolarına
Atanmalarına İlişkin Esaslar” esas alınarak yürütülmektedir. Süreç, ulusal ve kurum bünyesinde geçerli
mevzuata uygun olarak, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerine bağlı şekilde yürütülmektedir. Atanma ve
yüksel lme kriterleri, kişiye özel olarak değil tüm üniversite bünyesindeki öğre m elemanlarını
kapsayacak şekilde kadro etkinliğini yükseltmeyi hedefleyecek şekilde tasarlanmış r.
İlgili programlardaki kurullar tara ndan müfreda aki dersleri verme konusunda eksik olan akademik
personel ih yacı belirlenir. Bu ih yacı karşılayacak nitelikli ve alanında uzman öğre m üyelerini
belirlemek üzere ilgili birimlerle yazışmalar yapılır ve öğre m üyesi ders vermek üzere görevlendirilir.
2547 sayılı Kanun'un 31. veya 40. maddenin (a), (b), (c) ve (d) kralarına göre program/üniversite
dışından bir öğre m elemanının görevlendirilmesinin yapılması ve görevlendirilmenin zorunluluğunun
rektörlükçe tespit edilmesi için ilgili program tara ndan hâsıl olan ih yacı belirten ve bölüm
kaynaklarının bu ih yacı karşılayamadığını gösteren ilgili belgeler hazırlanarak birimlerdeki yöne m
kuruluna sunulmaktadır. Görevlendirme birim yöne cisinin önerisi ve rektörün onayı ile
gerçekleşmektedir.