Page 21 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
17
Eği m ve Öğre m
Selçuk Üniversitesi, “Bir Dünya Üniversitesi Olmak” hedefiyle yükseköğre min uluslararasılaşması
stratejisine uygun şekilde hareketliliği hem nicelik hem de nitelik olarak ar racak çalışmaları hayata
geçirmektedir. Özellikle Bologna Süreci çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası hareketliliğin
önündeki en temel engellerden biri olan ders/kredi tanınması sorunu büyük ölçüde çözüme
kavuşturulmuştur. Birimler/programlar ve kurum bünyesinde tesis edilen koordinatörlük vasıtasıyla her
düzeydeki öğrencilerin bilgilendirilmesi, hareketliliğe ilişkin ön yargıların ortadan kaldırılması
sağlanmaktadır. Hareketliliğe dâhil olan gelen ve giden öğrencilerin ilgili mevzuat ve Bologna Süreci'nin
esasları çerçevesinde herhangi bir hak kaybına yaşaması ih mali büyük oranda ortadan kaldırılmış r.
Üniversite bünyesindeki bütün programlarda uygulanan öğrenci iş yüküne bağlı olarak belirlenen AKTS
kredileri hareketliliği kolaylaş rmış r. Hareketliliğe ka lan öğrencilerin kurum dışından kazandıkları
kredilerin toplam iş yüküne eklenmesi konusunda birimler bazında koordinatörler, bölüm kurulları ve
fakülte/ens tü kurulları ve merkez koordinatörlükler hareketliliğin özüne uygun olarak süreci
yönetmektedir. Merkez koordinatörlükler, hareketliliğe ka lmak isteyen öğrencilere bilgilendirme,
değerlendirme aşaması sonrası ka lacak öğrencilere yönelik olarak da oryantasyon programları
düzenlemektedir. Öğrencilerin mezuniyetle birlikte, öğrencilerin talebine bağlı olmaksızın, otoma k ve
ücretsiz olarak verilen diploma eki belgesinde de öğrencilerin ulusal/uluslararası hareketliliğe ka ldığı
gösterilmektedir.
Eği m- Öğre mKadrosu
Selçuk Üniversitesi bünyesinde 358 profesör, 243 doçent, 452 yardımcı doçent, 425 öğre m görevlisi,
162 okutman, 926 araş rma görevlisi olmak üzere toplam 2.672 akademisyen görev yapmaktadır. 2.672
akademisyen 90 doktora, 118 tezli yüksek lisans, 21 tezsiz yüksek lisans, 129 lisans ve 197 önlisans
programında eği m-öğre m sürecini yürütmektedir. Birim bazında eği m-öğre m kadrosu dağılımı EK-
C2'de sunulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi bünyesinde 358 profesör, 243 doçent, 452 yardımcı doçent, 425 öğre m görevlisi,
162 okutman, 926 araş rma görevlisi olmak üzere toplam 2.672 akademisyen görev yapmaktadır. 2.672
akademisyen 90 doktora, 118 tezli yüksek lisans, 21 tezsiz yüksek lisans, 129 lisans ve 197 önlisans
programında eği m-öğre m sürecini yürütmektedir. Birim bazında eği m-öğre m kadrosu dağılımı EK-
C2'de sunulmaktadır.
Akademik kadro sayısı açısından Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olmasına rağmen 88.225
öğrencisi olduğu göz önüne alındığında özellikle bazı programlar açısından (programlarda eği m-
öğre m sürecini yürütecek yasal zorunluluğa karşılık gelecek kadar akademisyen olmasına rağmen)
öğre melemanı/öğrenci sayısı oranında sorunlar olduğu tespit edilmiş r.