Page 20 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
16
Eği m ve Öğre m
Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları da yeni öğrencilere yönelik çeşitli akademik,
sosyal ve kültürel faaliyetleri hayata geçirmektedir. Ulusal ve uluslararası değişim programlarıyla ya da
diğer burslar ve kendi imkânlarıyla üniversiteye gelen öğrenciler için de ilgili koordinatörlükler başta
olmak üzere oryantasyon programları düzenlenmektedir. Öğrencilerin uyum sürecinde yaşadıkları
sorunları çözmek üzere, birimler ve kurum düzeyinde her türlü ile şim kanalı sürekli olarak açık
tutulmaktadır. Lisansüstü düzeyde üniversiteye yeni ka lan öğrenciler için de ens tüler ve ilgili
programlar koordineli şekilde çalışmakta ve danışmanlık müessesi bu süreçte etkin olarak
kullanılmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin uyum süreçleriyle ilgili daha kapsayıcı ve sistema k çalışmalar
yürütülmesi konusunda iyileş rmeler sürdürülmektedir.
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm birimlerde başarılı öğrencileri teşvik ve ödüllendirecek ilgili yasal
çerçeveye bağlı olarak, “yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi, yarıyıl/yıl onur öğrencisi, diploma yüksek onur
öğrencisi, diploma onur öğrencisi” gibi belgeler gerekli şartları karşılayan öğrencilere tevdi edilmektedir.
Genel akademik not ortalaması 3 ve üzeri olan öğrencilerin bir üst sını an ders almalarına imkân
sağlanmaktadır. Yandal ve çi anadal programlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için üniversite
bünyesinde bu programlar açılmaktadır. Öğrencinin talebine bağlı olarak başarılı öğrencilerin “öğrenci
asistanı” olarak görevlendirilmeleri ve yine başarıyı esas alarak üniversite bünyesinde kısmi zamanlı
olarak öğrencilerin is hdam edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin programdaki akademik
başarısını teşvik edecek şekilde akademik faaliyetler, oryantasyon programları düzenlenmektedir.
Öğrencilerin ka lacakları öğrenci kongrelerine başarı kıstasına bağlı olarak ilgili birimler tara ndan
destek sağlanmaktadır. Bazı programlar bünyesinde başarılı öğrenciler, öğre melemanlarının yürü üğü
çeşitli araş rma ve çalışmalara dâhil edilmektedir. Üniversite bünyesinde lisansüstü düzeyde tez
çalışması yapan öğrencilerin BAP Koordinatörlüğü çerçevesinde tez araş rma projeleri de
desteklenmektedir. BAP Koordinatörlüğü tara ndan sağlanan proje destek dağılımı tablosu ve bu
tabloda tez projelerinin yeri ve sayısı EK-C1'de sunulmaktadır. Başarılı öğrencilere yönelik kurum
dışından verilen bursların duyurulması ve tarafsızlık ilkesine göre sürecin yürütülmesi konusunda gerekli
hassasiyet gösterilmektedir.
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki her düzeydeki öğrencilerin eği m ve öğre m süreçlerini izlemek,
bilgilendirmek, yönlendirmek adına akademik danışmanlık hizmetleri birimler/programlar özelinde
sunulmaktadır. Akademik danışmanlık hizmetleri, öğrencilerin ders kayıtları gibi teknik sürece yönelik
desteklerin yanı sıra öğrencinin ders seçimlerine ve kariyer planlarına yönelik olarak yönlendirmeleri de
içermektedir. İlgili birim/programlar bünyesinde çeşitli alanlardaki koordinatörlükler vasıtasıyla da
öğrencilere akademik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Paydaş görüşü analizleri öğrencilerin
akademik danışmanlık hizmetleri konusundaki değerlendirmelerini içerecek şekilde tasarlanmaktadır.
Akademik danışmanlık hizmetleri çerçevesinde öğrenci otomasyon sistemi de etkin şekilde
kullanılmakta, danışman otomasyon sistemi üzerinden öğrencilere ulaşmakta ve onların akademik
gelişimlerini takip edebilmektedir.