Page 19 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
15
Eği m ve Öğre m
Özellikle uluslararası öğrencilerin konaklamaları için Türkiye'de ilk ve tek olan “Erasmus House” 2011
yılından beri hizmet vermektedir. Uluslararası öğrenciler üniversite yerleşkesi için de yer alan “Atatürk
Öğrenci Yurdu”ndan da faydalanabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin ilgili birimler nezdinde danışmanlık
hizmetleri almalarını sağlayacak görevlendirmeler yapılmakta ve koordinasyon sağlanmaktadır. Özellikle
Erasmus+ Programlarıyla kuruma gelen öğrencilerin ders seçimlerini kolaylaş racak “havuz dersleri”
oluşturulmuş, öğrencinin seçeceği ders sayısı alterna fleri ar rılmış r.
ÖğrencininKabulü veGelişimi, Tanınma ve Ser fikalandırma
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlara bütün derecelere (önlisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora) öğrenci kabulüne ilişkin teknik süreçler ilgili yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.
Öğrencilerin kayıt ve kabul koşulları programların web sayfalarından duyurulmakta ve bütün süreç
şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleriyle uyumlu olarak yürütülmektedir. Öğrencilerin diğer kurumlarda elde e ği
derecelerin, kazandığı kredilerin ve önceki öğrenmenin tanınması konusundaki kazanımlarının, ilgili
yasal çerçeveyle uyumlu olmak kaydıyla, öğrencinin bir hak kaybı yaşamayacak şekilde aktarılması
konusunda da gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketlilik
programlarıyla kabulü konusunda da ilgili merkezi koordinatörlüklerle programlar uyum içinde
çalışmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yandal ve çi anadal programlarına başvurmaları ve değerlendirme
süreçleri konuyla ilgili yönerge çerçevesinde yürütülmekte ve üniversitenin web sayfasından takvim,
esaslar ve kontenjanlar ilan edilmektedir. Üniversite yöne mi ve tüm birimler öğrenci kabulüne ilişkin
tümsüreçlerin açık ve tutarlı kriterler esas alınarak yürütülmesini temin etmektedir.
Selçuk Üniversitesi, her düzeydeki programlara öğrencilerin kayıt ve kabul aşamasından i baren
öğrenci lerin eği m ve öğre m süreçlerine uyumlarının sağlanması konusunda gerekl i
yardım/hizmet/iyileş rmelerde bulunmak konusunda güçlü bir kurumsal tecrübeye sahip r. Özellikle
merkezi sınavlarla üniversitenin parçası olan önlisans ve lisans düzeylerindeki yeni öğrencilerle, daha
kayıtlarını yap rmadan üniversiteyle ilgili ayrın lı bilgiler içeren materyaller hem basılı olarak hem de
web ortamında paylaşılmaktadır. Öğrencilerin kayıt için üniversiteye geldiklerinde ön bir oryantasyon
programı gibi değerlendirilen ve yıllardır oldukça başarılı şekilde uygulanan “Takip Et” adlı programla
öğrencilere ve ailelerine yönlendirme, bilgilendirme hizme sunulmaktadır. Öğrencilerin kayıt
aşamasında da ilgili birimler bünyesinde yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla uyum sürecini hızlı
şekilde tamamlamaları sağlanmaktadır. Eği m haya na başlayan öğrencilere yönelik yine birimler
düzeyinde oryantasyon programları düzenlenmekte ve danışmanlık uygulaması sadece dersler
konusunda değil öğrencilerin tüm sorunlarıyla ilgilenecek şekilde işle lmeye çalışılmaktadır. Ayrıca
öğrencilerin eği m ve öğre m süreçleri boyunca parçası olacakları değişim programları, yandal, çi
anadal gibi konularda da hem birim/program hem de kurum düzeyindeki koordinatörlüklerden
faydalanması konusunda gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle bazı
programlarda “Beyaz Önlük Projesi” gibi programa yeni kayıt olmuş öğrencilere yönelik projeler de
hayata geçirilmektedir.