Page 18 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
14
Eği m ve Öğre m
Ayrıca programlar bünyesindeki kurullar da sürecin güvence al na alınması sağlayacak şekilde tedbirleri
hayata geçirmekte, hareketlilikler için, staj ve uygulamalar için gerekli kurullar tesis edilmektedir.
Öğrencilerin derslere devamına ilişkin ilgili yasal çerçeve dikkate alınarak derse devam zorunluluğu
uygulanmakta ve bütün programlar derslere devamla ilgili teknik bilgileri öğrencilerle paylaşmaktadırlar.
Öğrencinin derse devamı ya da sınavlara ka lmasını engelleyen koşullar, ilgili yasal çerçeveye uygun
şekliyle belgelendirilmesi kaydıyla öğrencilerin hak kaybı yaşamasına sebebiyet verecek bütün engeller
giderilmekte ve tümbu süreçler açık ve şeffaf şekilde ilgili birimlerde tesis edilen kurul ya da komisyonlar
aracılığıyla yürütülmektedir. Öğrencinin maruz kaldığını düşündüğü engellemelerin kaldırılması
konusunda bütün ile şimkanalları ve hukuk yolu her zaman açık tutulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi 40 yılı aşkın birikimiyle Türkiye'nin köklü yükseköğre m kurumlarından biridir ve
eği m ve öğre m süreçlerini bütün iç paydaşlarının taleplerini dikkate alacak şekilde yürütmek
konusunda azami özeni göstermektedir. Üniversitenin alt yapısında engelli öğrencilerin eği m
hayatlarına devam etmelerini sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeler büyük oranda tamamlanmış r.
Engelli dostu bir kampüs hedefinin gerçekleş rilmesi konusunda sadece derslik alanları değil bütün
yerleşim alanlarının düzenlenmesi konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Engelli öğrencilerin
sorunlarını iletebileceği ile şim kanalları oluşturulmuş ve Engelsiz Yaşam Birimi vasıtasıyla karşılaşılan
sorunların yetkili mercilere ile lmesi süreci hızlandırılmış r. Ayrıca tüm birimlerde “engelli ile şim
ofisleri” tesis edilerek, birimler özelinde öğrencilerin sorunlarına çözümler üre lmeye çalışılmaktadır.
Birimlerin engelli öğrencilerin sınavlarının yapılması konusunda, öğrencinin engellilik durumuna uygun
şekilde sınav ortamının hazırlanması ve gerekli durumlarda diğer öğrencilerden ayrı olarak, özel
görevlendirmelerle öğrencilerin sınavlara ka lımı sağlanmaktadır. Üniversitenin web sayfası ve
birimlerin web sayfaları engelli öğrencilerin kullanmalarına imkân sağlayacak şekilde tasarlanmış r.
Kurumbünyesinde büyük oranda engelli öğrencilerin kullanacağı lavabolar ve işaretli asansör hizmetleri
de sağlanmaktadır.
Bir Dünya Üniversitesi Olmak” hedefini benimsemiş Selçuk Üniversitesi, yerinde uluslararasılaşmanın en
önemli göstergesi olan uluslararası öğrencilerle ilgili olarak da gerekli düzenlemeleri yapmak konusunda
büyük bir hassasiyet ortaya koymaktadır. Uluslararası hareketlilik programları vasıtasıyla kısa süreli ya da
çeşitli burslar aracılığıyla derece almak için Selçuk Üniversitesi’ne gelen uluslararası öğrencilerin
oryantasyon süreçlerini kolaylaş racak bütün tedbirler alınmaktadır. Bütüncül bir yaklaşımla, sadece
eği m süreçlerinde değil aynı zamanda konaklama, uyum sorunları gibi konularda da öğrencilere
yardımcı olmak hedeflenmektedir. Türkçe Öğre mi Uygulama ve Araş rma Merkezi (TÖMER)
kapsamında yürütülen çalışmalarla sadece dil eği mi değil, Türkiye'ye ve üniversiteye hazırlık olarak
değerlendirilebilecek kapsamlı faaliyetler sunulmaktadır. Erasmus+ programları kapsamında
üniversiteye gelen öğrencilere yönelik hazırlanan “Erasmus Öğrenci Anke ” ile öğrencilerin eği m-
öğre msüreçlerinden, üniversite ile ilgili pek çok konudaki geri bildirimleri değerlendirilmektedir.