Page 17 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
13
Eği m ve Öğre m
“Öğrenci Ders Anke , Öğre m Elemanı Anke , İşveren Anke , Mezun Anke , Staj Değerlendirme Anke
(öğrenci açısından), Staj Değerlendirme Anke (işveren açısından), Yabancı Dil Öğrenimini
Değerlendirme Anke ” gibi paydaş görüş anketleriyle öğrencilerin ka lım düzeyleri ar rılmaktadır. Ders
değerlendirme ve ders iş yükünün belirlenmesi sürecinde öğrencilerin değerlendirmeleri de göz önünde
bulundurulmaktadır. Ayrıca tüm kurum çapında olmasa da öğrencilerin bazı bölümler nezdinde bölüm
kurullarında temsili sağlanmakta ya da bazı programlar bünyesinde tesis edilmiş “Mezuniyet Öncesi
Eği mÖğrenci Kurulu” gibi kurullarla öğrencilerin de programdeğerlendirme ve geliş rme çalışmalarına
katkı sağlamaları amaçlanmaktadır. Yine öğrenci temsilcileri vasıtasıyla program ve üniversite bazında
öğrencilerin eği mve öğre msüreçlerine dâhil olmaları teşvik edilmektedir.
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tümprogramlar, Bologna Süreci uyumçalışmaları kapsamında program
yeterliliklerini, ders öğrenme çık larını ve ikisi arasındaki ilişkiyi kurarak, başarı ölçme ve değerlendirme
yöntemi konusundaki ilgili yasal çerçeveyi de dikkate alarak, hedeflenen ders öğrenme çık larına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Özellikle akredite olmuş programlarda her bir ders için
ders dosyalar ı hazı r lanmakta ve söz konusu öğrenim çık lar ına ulaşı l ıp ulaşı lmadığı
değerlendirilmektedir. Dersteki performansı değerlendirme, nota çevirme ilkeleri, yöntemleri ayrın lı
olarak saptanmakta ve ilan edilmektedir. Hemders anketlerinde hemde sınavlarda sorulan soruların her
biri tek tek değerlendirilmekte ve ders öğrenim çık larının sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmektedir.
Ayrıca tümprogramlarda öğrenciler ilgili derse başlamadan sürekli güncel tutulan web sayfası üzerinden
dersin içeriğine, kaynaklarına, öğrenme çık larına ve başarıya esas alınacak değerlendirme kriterlerine
ulaşabilmektedir. Programlar yönetmelikle düzenlenen ve standart olan kriterlerin dışında, önceden ilan
etmek ve öğrenciyi bildirmek kaydıyla, öğrencinin iş yüküne bağlı olarak diğer değerlendirme (ödev,
sunum, küçük sınav, proje vb.) kriterlerini de esas alabilirler.
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar, eği m ve öğre m süreçlerinin bütün boyutlarını,
müfreda n ayrın larını, ders içeriklerini, ha alara göre dağılımı, ilgili derse dair kaynakları ve
değerlendirme süreçlerini ve değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarını (dönem içi ödevler, derse
ka lımlar, uygulamalar, projeler, sunumlar, sınavlar) ayrın lı olarak ilgili web sayfasında ilan etmektedir.
Ayrıcamezuniyet koşulları da ilgili yasal çerçeveye dayalı olarak duyurulmakta ve bütün süreç şeffaflık ve
tarafsızlık ilkesine uygun olarak yürütülmektedir. Aynı dersin farklı öğre m üyeleri tara ndan verilmesi
durumunda sınavların birlikte uygulanması ve değerlendirmede farklılık olmamasına özen
gösterilmektedir. Genel sınavdan önce yarıyıl içi performansları öğrencilere bildirilmektedir. Yarıyıl sonu
sınavları en fazla bir ha a içinde, öğrenciye duyurulmakta ve harf notları sisteme girilmektedir. Tüm
süreç ve ilgili belgelerin tanımlı ve şeffaf olmasına azami özen gösterilmektedir. Programlardaki eği m-
öğre m planı ve bu planda yer alan tüm derslerin içeriği, derslerin yürütülme şekli, notlandırma, sınav
tarihleri, geçme koşulları ve mezuniyet şartları gibi tüm bilgiler programların web sayfasında güncel
olarak ilan edilmektedir.