Page 16 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
12
Eği m ve Öğre m
Kurumda programların onaylanma süreci ulusal çapta belirlenen resmi onay prosedürlerine uygun
biçimde yürütülmektedir. Bu çerçevede programların onaylanması programlar, Dekanlık/Müdürlük,
Rektörlük ve Yükseköğre m Kurulu arasındaki etkileşim süreciyle gerçekleş rilmektedir. Bu çerçevede
öğre müyeleri tara ndan hazırlanan programdosyaları bölümlere teklif dosyası halinde sunulmaktadır.
Programlardaki ilgili kurullarda incelenen dosyalarda gerekli düzenleme işlemleri yapıldıktan sonra
dosya fakülte/müdürlüğe ile lmekte ve yöne m kurulu kararı ile değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili
olarak yetkili birimler tara ndan alınan kararlar senatoya sunulmaktadır. Konu Senato'da görüşülmeden
önce Öğre m Programları Komisyonuna ve Usul ve Esaslar Komisyonuna gider. Daha sonra senatoda
karara bağlanır. Diğer programları etkileyen değişiklikler için ilgili birim(ler)in görüşleri alınır.
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar Bologna Süreci'nin tüm araçlarına yer verecek şekilde
standart olarak hazırlanmış web sayfalarından eği m amaçlarını, müfredatlarını, yeterliliklerini,
programa dair vizyon ve misyonlarını ve diğer ilgili bilgileri tüm iç ve dış paydaşlarla kamuya açık şekilde
paylaşmaktadır. TYYÇ ve program çık ları arasındaki ilişki ve ders çık larıyla program çık ları arasındaki
ilişki de aynı şekilde paylaşılmaktadır.
ÖğrenciMerkezli Öğrenme, Öğretme veDeğerlendirme
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında
müfredatlarını güncelleyerek, müfreda a yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerini bir
eği m-öğre m yılında toplamda 60 AKTS'ye denk gelecek şekilde belirlemişlerdir. Öğrencinin
mezuniye ne esas teşkil edecek bütün kazanımları (hareketlilik çerçevesinde elde e ği krediler, staj ya
da uygulamalar da) dikkate alınmaktadır. Programlar derslerin AKTS kredilerini belirlerken ilgili program
bünyesinde oluşturulmuş AKTS koordinatörlüğü vasıtasıyla iç ve dış paydaşların ka lımlarını sağlayacak
şekilde çalışmalarını yürütmüşlerdir.
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar, hem yurt içi hem de yurt dışı hareketlilik programları
kapsamındaki hareketlilikler çerçevesinde öğrencilerin elde e ği kredileri, hareketliliğin doğasına
uygun olacak şekilde denkliğini sağlamakta ve öğrencilerin işyeri ortamlarında gerçekleş rebilecekleri
uygulama ve stajların iş yüklerini de belirlemektedir. Programların web sayfalarında uygulama ve
stajların iş yüklerine karşılık gelen AKTS kredileri gösterilmekte ve ilgili iş yükleri programın toplam iş
yüküne dâhil edilmektedir. Bologna Süreci kapsamında yürütülen çalışmalarla bu konudaki bütün
engeller ortadan kaldırılmış durumdadır. Öğrencilerin iş yüküne dayalı olarak belirlenen AKTS kredileri
öğrencilerin genel akademik not ortalamasının hesaplanmasında kullanılacak şekilde yeniden
tasarlanmış r.
Selçuk Üniversitesi’nde programların yürütülmesinde iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate
alınmaktadır. Öğrenci merkezli eği m anlayışının Bologna Süreci'nin araçlarıyla tüm kurum bünyesinde
tesis edilmesi hedeflenmektedir.