Page 15 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

C. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Programların Tasarımı veOnayı
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar, Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında
müfredatlarını güncellemiş ve bu çerçevede “öğrenci merkezli” bir bakışla müfredatlar gözden
geçirilmiş r. Programların eği m amaçlarının belirlenmesinde ve müfreda n tasarımında öncelikle ilgili
programlardaki kurullar yetkilidir. Kurullar, stratejik planda belir ldiği üzere, önceden yapılmış iç ve dış
paydaş anketlerinin (öğrenci, akademik ve idari personel ve dış paydaş) sonuçlarını da göz önünde
bulundurularak programın amaçlarını belirlemektedir. Programların Türkiye Yükseköğre m Yeterlilikler
Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu olarak belirledikleri program çık larını karşılamaya yönelik olarak
müfreda a bir güncelleme yapmaları yine iç ve dış paydaşların sürece ka lımıyla gerçekleş rilmeye
çalışılmaktadır. Program eği m amaçları ve müfreda n tasarımı, özellikle bazı birimlerde periyodik
olarak gerçekleş rilen paydaş toplan ları çerçevesinde güncellenmekte ve paydaşların önerileri
doğrultusunda şekillendirilmektedir. Böylece programların eği m hedeflerine ve ders içeriğine katkıları
sağlanarak tüm paydaşların ka lımı sağlanmaktadır. Programların kendilerine ait web sayfaları, kamuya
açık şekilde bütün bilgilerin paylaşılacağı bir biçimde tasarlanmış r. Bununla birlikte iç ve dış paydaşların
katkılarını ar racak şekilde yeni çalışmalar planlanmaktadır. İlgili çalışmalar 2016-2017 eği mve öğre m
yılından i baren uygulamaya konulacak r.
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
11
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tümprogramlar, Bologna Süreci uyumçalışmaları kapsamında program
yeterliliklerini güncellemiş ve tümprogramlar Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi'ni referans alarak hazırlanan
TYYÇ ile uyumlu olacak şekilde (bilgi, beceri ve yetkinlikler tasnifine uygun şekilde) yeterliliklerini
belirlemişlerdir. Program yeterlilikleri, alana özgü ulusal ve uluslararası yeterliliklerle uyumlu olacak
şekilde tasarlanmış r. Program yeterliliklerinin belirlenmesi sürecinde bu yeterliliklerin açık,
gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmasına dikkat edilmiş r. Program yeterliliklerinin belirlenmesi sürecinde
iç ve dış paydaşların ka lımlarını ve katkılarını ar racak şekilde bazı birimlerde “Öğrenci Ders Anke ,
Öğre m Elemanı Anke , İşveren Anke , Mezun Anke , Staj Değerlendirme Anke (öğrenci açısından),
Staj Değerlendirme Anke (işveren açısından), Yabancı Dil Öğrenimini Değerlendirme Anke ” gibi
çalışmalardan faydalanılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerindeki tüm
programlar Bologna Süreci uyum çalışmaları çerçevesinde TYYÇ ile uyumlu olacak şekilde yeterliliklerini
belirqlemişlerdir. Açık, gözlemlenebilir ve ölçülebilir nitelikte hazırlanan program yeterlilikleri, ilgili
programlarınweb sayfasından tüm iç ve dış paydaşlarla kamuya açık şekilde paylaşılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar, Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında TYYÇ ile
uyumlu olarak belirledikleri program yeterliliklerini ders öğrenme çık larıyla ilişkilendirmiş ve ilgili
ilişkilendirme tablosu programlarınweb sayfasında paylaşılmış r.