Page 14 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Paydaşların süreçlere ka lımını ve bu yolla süreçlerde kalitenin iyileş rilmesini sağlamak için kalite
koordinasyon kurulunca nihai şekli verilen EK-B1'deki paydaş anketleri düzenli aralıklarla uygulanmaya
devam edilmektedir. Ayrıca en önemli paydaşlarımızdan olan ve Selçuk Üniversitesi'nin dış dünyaya
açılan en büyük yüzü olan mezunlarımızla bağlarımızı koparmamak, onların eği mlerinden sonraki
hayatlarına da destek olmak ve tecrübelerini paylaşıp karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilmek için bir
mezun takip sistemi oluşturulmuştur (kariyer.selcuk.edu.tr). Bu sistem sayesinde oluşan bilgi, web
ortamında mezunlarımızın hem öğrencilik dönemlerine hem de iş hayatlarına ilişkin çalışma alanları,
eği mbilgileri vb. iç ve dış paydaşlarla paylaşılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
10
Kalite Güvence Sistemi
Merkezi, yerel ve sivil toplum kuruluşlarından Konya'daki diğer üniversitelerin temsilcilerine kadar
oldukça geniş bir yelpazede dış paydaş ka lımıyla gerçekleş rilen bu toplan da önümüzdeki süreçte
hayata geçirilecek projeler paylaşılmış ve Selçuk Üniversitesi'nin vizyonunu güncelleme konusunda
ka lımcılar görüşlerini bildirmiş r.
Selçuk Üniversitesi paydaş ka lımlı yöne m stratejisi çerçevesinde tüm etkinliklerinde dış paydaşların
ka lımını, birlikte iş yapış yöntemlerini geliş rip uygulamayı esas almış r. En önemli dış
paydaşlarımızdan olan Konya Ovası Projesi (KOP) bölgesindeki üniversitelerin oluşturduğu Konya Ovası
Projesi Üniversiteler Birliğine (UNİKOP) üye olup birinci dönem başkanlığını yürütmesi, ilk kez yapılan
UNİKOP öğrenci çalıştayı, dekan ve yöne cilerle yapılan toplan lar, strateji belirleme ve güncelleme
toplan ları paydaş ka lımı konusunda yürütülen bazı faaliyetlerdir.