Page 13 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Kalite Güvence Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
9
Bu kavramı “rekabetçi”, “girişimci ve yenilikçi”, “tarihsel değerleri önemseyen”, “i bar sahibi”, özgüven
sahibi” ve “kurumsallaşmış olma” kavramları izlemiş r. Bu bağlamda öğrencilerimizin uluslararasılaşma
ve küreselleşme odağında “rekabet, yenilikçilik ve girişimcilik” ifadelerine öncelik verdikleri sonuçlarına
ulaşılmış r. Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin üniversiteler arası sıralamada üniversitelerinin konumuna,
tercih edilirliğe ve tanınırlığına; yeniden yapılanmalara ve yeniliklerle birlikte gelişime ve üniversite-
sanayi işbirliği içerisinde is hdama yönelik kaygıların asgariye indirilmesine yönelik beklen leri
doğrultusunda faaliyetler planlanmış r.
Akademik personelin “bilimsel düşünceyi temel alan” kavramının vizyon ve misyon içerisinde yer alması
gerek ğini belir kleri görülmüştür. Bu kavramı “öğrencilerin tercih e ği, mezunları tercih edilen”,
“kurumsallaşmış”, “girişimci ve yenilikçi”, “öğrencisi olmakla onur duyulan” ve “adil ve güvenilir”
kavramları izlemiş r. Ayrıca anke n genelinde akademisyenler değişen yükseköğre m süreci ile ilgili
değişim trendine paralel değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Kaynak çeşitliliği ve zenginleş rilmesi,
yabancı dilin önemi, sosyal sorumluluk anlayışının gelişmesi ve uluslararası hareketliliğin geliş rilmesi,
ulusal bazda kurumsal kimlik, işverenle işbirliği, paydaşlarla birlikte hareket etme ve nitelikli öğrenim ve
öğre m yöntemlerinin geliş rilmesi konuları da akademisyenler tara ndan vurgulanmış ve Selçuk
Üniversitesi Stratejik Planına temel teşkil etmiş r.
İdari personelin “adil ve güvenilir” kavramının vizyon ve misyon içerisinde yer alması gerek ğini
belir kleri görülmüştür. Bu kavramı “girişimci ve yenilikçi” ve “kurumsallaşmış” kavramları izlemiş r.
Diğer yandan idari personel görüşleri doğrultusunda idari personelin kararlara ka lım, bilgilendirme,
hizmet içi eği m ve başarının ödüllendirilmesi vb. konularındaki iyileş rmelere yönelik faaliyetlere de
stratejik planda yer verilmiş r.
Dış paydaş görüşlerini almak amacıyla yapılan anket sonuçlarında üniversite dış paydaşlarının en fazla
“dünya çapında üniversite olmak” kavramının vizyon ve misyon içerisinde yer alması gerek ğini
belir kleri görülmüştür. Bu kavramı “sürekli gelişen ve geliş ren”, “öğrencilerin tercih e ği, mezunları
tercih edilen”, kavramları izlemiş r.
Paydaş analizi ne cesinde stratejik amaçlar paydaş görüşleri de dikkate alınarak üniversitenin kurumsal
kültürünü iyileş rmek ve bilinirliğini ar rmak, uluslararasılaşma, eği m kalitesini ar rma, araş rma
imkânlarını geliş rmek, nitelikli insan kaynaklarına sahip olmak, fiziki ve sosyo-kültürel yapıyı
kuvvetlendirmek ve Selçuk Üniversitesi'nin toplumla entegrasyonunu ar rmak konuları üzerinde
şekillendirilmiş r.
Üniversitenin yeni dönemdeki vizyon ve stratejilerini, eylemplanını paydaş ka lımlı bir stratejik yöne m
modeli ile belirleme hususunda yapılan en son çalışmalar ise 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan
Kampüs Master Planı ve 21 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Selçuk Üniversitesi Vizyon ve Strateji
Güncelleme Toplan sı olmuştur.