Page 12 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Kalite Güvence Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
8
Alt komisyonların hazırladıkları raporlar yönergede belir len hususlar çerçevesinde yapılan düzenli
toplan larda tüm komisyonca is şare edilerek gerekli düzenlemeler yapılmış r. Üniversite genelinde
tüm birimlerin dahil edildiği ve görüşlerinin toplandığı bir sistemle işleyen kalite süreci kurumda kalite
konusunda farkındalık ve aidiyet oluşumunu da sağlamış ve takip eden süreçlerin de benzer şekilde
ka lımcı bir usulle yürütülmesinin gerekliliğini güçlendirmiş r.
Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ve sürecin yöne mine ilişkin hususlar Selçuk
Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları'nda belir len hükümlere göre yürütülmektedir.
İlgili yönerge EK-B4'te sunulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi'nde teknik altyapı ile desteklenen etkin ile şim süreçleri paydaş ka lımını sağladığı
için etkili karar alma mekanizmalarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu karar mekanizmasında
Selçuk Üniversitesi idari yapısında yer alan Rektör, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları ile seçilen üç
öğre m üyesinden oluşan Yöne m Kurulu ve Rektör, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Ens tü,
Yüksekokul veMeslek YüksekokuluMüdürleri ile her fakülteden birer temsilci öğre müyesinin yer aldığı
senato, akademik ve idari karar organı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kararların alınmasında
Selçuk Üniversitesi'nin temel değerler olarak a e ği bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, ka lımcılık,
şeffaflık ve paydaş odaklılık ilkeleri ile tarihsel değerlere önem veren, köklü geleneklerini yenilikçi
uygulamalarla bütünleş ren bir bakış açısıyla hareket edilmektedir.
Selçuk Üniversitesi, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin saptanması ve
misyon, vizyon, stratejik hedef, performans ve kalite göstergelerinin belirlenmesi konularında başta iç
paydaşlar (öğrenci, öğre m elemanı ve idari personel) olmak üzere mezunlar, işverenler, sivil toplum
kuruluşları, yerel yöne m ve yöne cilerinden oluşan dış paydaşların büyük bölümü sürece ka lmış r.
Selçuk Üniversitesi paydaşları, iç paydaşlar ve dış paydaşlar temelinde sınıflandırılmış; iç ve dış
paydaşların da yararlanıcılık, temel ve stratejik konumları belir lmiş r. Bu paydaşlar, üniversiteye girdi
sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iş birliği içinde olunan, faaliyetlerden etkilenen ve faaliyetleri
etkileyen kesimlerden oluşma noktasındaki önceliklerine göre EK-B5'teki sunulmaktadır. Ayrıca kurum
paydaşlarının stratejik alanlara göre ka lımları EK-B6'daki tabloda sunulmaktadır:
Ekte yer alan tablolardaki sınıflandırmalar ışığında, paydaş görüşleri ve değerlendirmeleri için “Selçuk
Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı” girdi ve çık ları temelindeDünya ÇapındaÜniversite
Olma ve Avrupa Yükseköğre m Alanı Kriterleri ile derlenerek hazırlanmış bir analiz modeli
oluşturulmuştur. Ka lımcıların (paydaşların) Arama Konferansı girdilerine yönelik farkındalık, ka lım
düzeyleri ve çık ların uygulanmasına yönelik algı ve beklen düzeylerini ölçümlemeye yönelik farklı
anketler geliş rilmiş ve paydaşlara uygulanmış r.
Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin “dünya çapında üniversite olma” kavramının vizyon ve misyon
içerisinde yer alması gerek ğini belir kleri görülmüştür.