Page 11 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Kalite Güvence Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
7
Ayrıca 2015 yılında yayınlanan “Yükseköğre m Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ile de yükseköğre m
kurumları için kalite belirli bir sistem içinde şekillendirilmiş ve kalite güvencesi ile ilgili olarak tüm faaliyet
alanlarında standartlaşma yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş r. Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi'nde
kalitenin sağlanması, geliş rilmesi, kalite güvence sistemi kurulması, kalitenin ölçülüp değerlendirilmesi
ve sürdürülebilir bir toplam kalite yöne m sistemi oluşturmak amacıyla “Kalite Komisyonu”
oluşturulmuştur. Komisyon akademik ve idari hizmetler, araş rma geliş rme faaliyetleri, yönetsel
süreçler, iç ve dış kontrol süreçleri başta olmak üzere tüm süreçlerde kalite ile ilgili faaliyetleri
sürdürmektedir. Birimlerde kalite yöne m faaliyetleri kapsamında yürütülen bazı çalışmalar EK-B2'de
sunulmaktadır.
“Yükseköğre m Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesinin ve Selçuk Üniversitesi'nde
yöne m değişiminin ardından kalite çalışmaları “Kalite Komisyonu” tara ndan yürütülmeye
başlanmış r. Kalite komisyonunun üyeleri için görevlendirmeler yapılırken personelin çalışma alanları ve
akademik birikimi dikkate alınmış r. EK-B3'teki listede sunulan kalite komisyonu üyeleri kalite güvence
sistemi, eği m-öğre m, araş rma ve geliş rme, yöne m sistemi alanlarında bilgi birikimi, tecrübesi
olan ve ilgili süreçlerde yer almış kişiler arasından “Yükseköğre m Kalite Güvencesi Yönetmeliği” esas
alınarak hazırlanan “Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nda belir len
hükümlere göre üniversite senatosu tara ndan belirlenmiş r.
Selçuk Üniversitesi kalite komisyonu üyeleri “kalite güvence sistemi”, “eği m ve öğre m”, “araş rma ve
geliş rme” ve “yöne m sistemi” olmak üzere dört alt komisyonda çalışmalarını sürdürmektedir. Her alt
komisyon kendi alanı ile ilgili süreçleri izlemekte, verileri toplamakta ve o alanla ilgili mevcut durum
analizi ile iyileş rme önerilerini kalite komisyonuna bir rapor şeklinde sunmaktadır. Daha sonra kalite
komisyonu, alt komisyon raporlarını değerlendirmekte ve üniversite için kalite güvence sistemi yapısı
oluşturulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, Yükseköğre m Kalite Kurulu tara ndan hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu
Hazırlama Klavuzu doğrultusunda kalite çalışmalarına başlamış r. Bu kapsamda öncelikle kurumda
kalite komisyonunun oluşturulması ve komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir yönerge
(Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları) uygulamaya koyulmuştur. Daha sonra
uygulama esaslarındaki hükümler çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuş ve
süreç planlanmış r. Komisyon ilk olarak Selçuk Üniversitesi bilgi işlem altyapısını kullanarak İç
Değerlendirme Raporu içeriğine göre bir web sitesi (h p://kalite.selcuk.edu.tr/) hazırlatmış r. Bu web
sitesi kurum bünyesindeki tüm alt birimlere duyurulmuş ve her birimden komisyonca atanan yetkili
kişinin kendi birimi ile ilgili temel verileri bu sisteme girmesi sağlanmış r. Bu sayede ka lımcı bir modelle
üniversitenin kalite konusunda veri tabanı oluşturulmuştur. Tabandan tavana bir yapıyla web sitesi
üzerinden toplanan veriler kurulan alt komisyonlarca incelenmiş ve ilgili ana çalışma başlıklarında Selçuk
Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu hazırlanmaya başlanmış r.