Page 10 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Kalite Güvence Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
6
2013 yılından i baren kurum kültürü çalışmalarına hız verilmiş r. Selçuk Üniversitesi, stratejik hedefleri
doğrultusunda marka üniversite haline gelmek ve tüm paydaşlarının ka ldığı etkin süreçlerde hizmet
vermek amacıyla etkili bir kurum kültürü oluşturma çabalarına öncelik vermektedir. Bu kapsamda tüm
paydaşların görüş, öneri ve fikirlerini alabilmek, kurum içi ve kurum dışı etkili ile şimi sağlayabilmek için
bilişim teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Öğrenci ve öğre m elemanı otomasyon sistemleri,
personel bilgi sistemleri, personel web sayfaları, e-posta grupları, birimlere ait standart düzende güncel
web sayfaları ile şimsürecini şekillendiren ve bu süreçte etkinliği sağlayan unsurlardır.
Dünyanın Akademik Performansı En Yüksek 2000 Üniversitesi Sıralaması” ve “Türkiye Özel Sıralaması"na
göre 2013 yılında 18. basamakta yer alan Selçuk Üniversitesi, 2014'te 14. sıraya yükselmiş r. Dünyada en
iyi 750 üniversitenin sıralandığı Leiden sıralamasına Selçuk Üniversitesi ilk kez bu yıl girme başarısı
göstermiş r. 2014 yılı sıralamasına göre Selçuk Üniversitesi “toplam yayın sayısı” kriterine göre dünyada
628., “son 5 yıla ait en çok a f alan %10'luk dilime giren yayın oranı” kriterine göre ise 654. sırada yer
almaktadır. Toplamyayın sayısı kriterine göre Selçuk Üniversitesi, Yer ve Çevre Bilimleri alanında 393., Tıp
Bilimleri alanında 395., Matema k, Bilgisayar, Bilim veMühendislik alanında ise 494. sıralarda yer alarak
üç önemli bilimsel alanda dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alma başarısını göstermiş . Yaşam
Bilimleri veDoğa Bilimleri alanlarında ise ikinci 500'de yer aldı. Türk üniversiteleri arasında sıralamada ise
genel değerlendirmede 8. sırada yer alan Selçuk Üniversitesi; Tıp Bilimleri ve YaşamBilimleri alanında 6.,
Matema k, Bilgisayar, Bilim veMühendislik alanında 7., Doğa Bilimleri ile Yer ve Çevre Bilimleri alanında
10. Sırada yer aldı. Leiden, URAP ve Scimago sıralama kuruluşlarına göre ise 'Dünyanın En İyi İkinci 500
Üniversitesi' arasında yer almış r.
Kalite kültürü çalışmalarına 2005 yılında başlayan Selçuk Üniversitesi bu kapsamda, Mart 2005 tarihinde
Avrupa Üniversiteler Birliği'ne (EUA) üye olmuştur. Üyeliğini takiben dış değerlendirme amacıyla EUA
Kurumsal Değerlendirme Programına müracaat etmiş r. Selçuk Üniversitesi EUA kurumsal
değerlendirme programına Temmuz 2005'te kabul edilmiş r. Yükseköğre m Kurulu (YÖK) tara ndan
ülkemizdeki yükseköğre m kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin
iyileş rilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda uluslararası işbirliğinin
geliş rilmesi yönünde öngörülen çalışmaların başla lması amacıyla Yükseköğre m Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliş rme Komisyonu'nun (YÖDEK) kurulmasını takiben 2006 yılında Selçuk
Üniversitesi Akreditasyon Kurulu, Selçuk Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliş rme
Kuruluna (SÜADEK) dönüştürülmüş ve SÜADEK uygulama yönergesi çıkarılmış r. Bununla birlikte fakülte
ve yüksekokullarda Akademik Değerlendirme ve KaliteGeliş rme Kurulları hayata geçirilmiş r.
Selçuk Üniversitesi gerek ülkemiz coğrafyasındaki konumu gerekse akademik ve idari altyapısı ve verdiği
hizmetlerle Türkiye'deki yükseköğre m sisteminin temel taşlarından birisidir. Türkiye'deki
üniversitelerin uluslararasılaşma sürecinde dâhil oldukları ve hızla gelişen Bologna Süreci uygulamaları
yükseköğre mkurumlarında kalite anlayışına da yeni bir yön vermiş r.