,

Kalite Yönetim Sistemi

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerine ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

       Yönetmeliğin, ülkemizin 2000’li yıllardan itibaren öncelikli gündemi olan ve önemli ölçüde de başarı elde edilen yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması odaklı yatay ve sayısal büyümeden nitelik ve kalite bakımından büyümeye geçişte önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.

        Söz konusu yönetmelik yükseköğretim kurumlarının, iç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için bir Kalite Komisyonu oluşturmasını gerektirmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde yapılacak kalite güvencesi çalışmaları kapsamında bir kalite komisyonunun oluşturulmasını ve komisyonun çalışma usul ve esaslarını ortaya koyan Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları belirlenerek oluşturulan Kalite Komisyonun hızla çalışmalarına başlaması sağlanmıştır.

        Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri “kalite güvence sistemi”, “eğitim ve öğretim”, “araştırma ve geliştirme” ve “yönetim sistemi” olmak üzere dört alt komisyonda çalışmalarını sürdürmektedir. Her alt komisyon kendi alanı ile ilgili süreçleri izlemekte, verileri toplamakta ve o alanla ilgili mevcut durum analizi ile iyileştirme önerilerini kalite komisyonuna rapor etmektedir.

       Komisyon, kalite güvence sistemi çalışmalarına ilk olarak Selçuk Üniversitesi bilgi işlem altyapısını kullanarak İç Değerlendirme Raporu içeriğine uygun bir web sitesi hazırlanmasını sağlayarak başlamıştır. Bu web sitesi kurum bünyesindeki tüm alt birimlere duyurulmuş ve her birimden komisyonca atanan yetkili kişinin kendi birimi ile ilgili temel verileri bu sisteme girmesi sağlanmıştır. Bu sayede katılımcı bir modelle Selçuk Üniversitesi’nin kalite konusunda veri tabanı oluşturulmuştur. Tabandan tavana bir yapıyla toplanan veriler alt komisyonlarca incelenmiş, düzenli olarak yapılan toplantılarda tüm komisyon üyelerince istişare edilerek gerekli düzenlemeler yapılmış ve yoğun bir çalışmanın sonucunda Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

       Üniversite genelinde tüm birimlerin dahil edildiği ve görüşlerinin toplandığı bir sistemle işleyen kalite süreci kurumda kalite konusunda farkındalığı ve aidiyet duygusunu güçlendirdiği gibi elde edilen başarı, takip eden süreçlerin de benzer şekilde katılımcı bir usulle yürütülmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yaklaşım Selçuk Üniversitesi’nin yönetim ve idari yapılanmada paydaşlarla işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetişim modeli benimsemiş olduğunu ortaya koyması açısından da önemlidir.

       Selçuk Üniversitesi hazırlamış olduğu İç Değerlendirme Raporunu, kalite ve nitelik açısından sürdürülebilir büyüme sağlayarak dünya çapında bir üniversite olma yolunda fırsatları tanımlayan stratejik bir bilgi kaynağı olarak değerlendirmektedir.